Monday, June 11, 2007

KREDO NG PAMAMAHAYAG...

Ako'y naniniwala sa propesyong pamahayagan
Ako'y naniniwala na ang malinaw na pag-iisip at maliwanag na pangungusap, tumpak at makatarungan ay pangunahing pangangailangan sa mabuting pahayagan.

Ako'y naniniwala na ang isang mamamahayag ay dapat lamang sumulat ng isang bagay na sa kaibuturan ng kanyang puso'y makatotohanan.

Ako'y naniniwala na walang sinumang dapat sumulat bilang mamamahayag ng anumang bagay na hindi niya masasabi bilang isang maginoo.

Ako'y naniniwala na ang pamahayagan na nagtatagumpay ay karapat-dapat sa tagumpay --- ay natatakot sa diyos at nag-paparangal sa tao, ay matibay na nagsasarili, nakapag-babalangkas, mapag-bigay ngunit hindi pabaya; nakapag-pipigil, matiyaga, laging magalang sa kanyang mambabasa, ngunit walang pagkatakot, madaling mapoot sa walang katarungan at humahanap ng paraan upang mabigyan ang bawat tao ng pantay-pantay na pagkakataon.

No comments: